EDRi: Monenvälinen ISDS-järjestelmä ei takaa yhdenvertaista oikeussuojaa

Edri_logo-new
European Digital Rights (EDRi) on yhdistys, johon kuuluu eurooppalaisia kansalais- ja ihmisoikeusjärjestöjä. Se puolustaa oikeuksia ja vapauksia digitaalisessa ympäristössä. https://edri.org/

 


European Digital Rights -yhdistys varoittaa:
Monenvälinen investointituomioistuinjärjestelmä ei takaa yhdenvertaista oikeussuojaa

Käännös Kerstin Söderholm
Alkuperäinen teksti löytyy osoitteesta: https://edri.org/multilateral-investment-court-system-does-not-deliver-equal-justice/

15. maaliskuuta 2017 EU-komission alulle panema julkinen kuulemismenettely1 ”sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun monenvälisestä uudistuksesta” päättyi. EDRi vastasi2 kyselyyn samojen kauppaa ja perusoikeuksia koskevien linjaustemme mukaisesti kuin edelliseenkin sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumekanismia (ISDS) koskevaan kuulemiseen3. Mielestämme monenvälinen investointituomioistuinjärjestelmä ei ole sopiva vaihtoehto epäonnistuneen ISDS-järjestelmän korvaamiseksi. Jos jonkin valtion oikeusjärjestelmä on puutteellinen, pitäisi sen sijaan puuttua siihen ongelmaan.

Ehdotuksen sisällön lisäksi itse kyselyäkin voidaan kritisoida. Tapa, jolla se oli muotoiltu, ei mahdollistanut tasapuolisen palautteen antamista, ja kattavien vastausten antaminen kaikkiin ongelmiin, mitkä liittyvät ehdotettuun uudistukseen, oli suljettu pois. Ensinnäkään kysely ei pitänyt sisällään edes tärkeintä kysymystä: Onko sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumekanismi tai monenvälinen investointituomioistuinjärjestelmä ylipäänsä tarpeellinen? Toiseksi keskustelulle jää hyvin vähän tilaa4, kun lähtökohdaksi otetaan alustava vaikutustenarviointi5, mikä kieltää nykyiseen järjestelmään mukautumisen potentiaalisia sosiaalisia vaikutuksia ja siten kaventaa kyselyn kattavuutta. Komissio ei esimerkiksi pysty osoittamaan mitään potentiaalista vaikutusta sellaisiin perusoikeuksiin mitkä liittyvät verkkoteknologiaan käyttöön, kuten yksityisyyden suojaan tai tietosuojaan. Monenvälinen investointituomioistuin arvoisi ovatko demokraattiset päätökset mielivaltaisia ulkomaisten sijoitusten suojan näkökulmasta, mikä muodostaa huomattavan riskin demokratialle ja kansalaisoikeuksille6.

Vaikka se ei ole täydellinen, komission ehdotus ottaa sinänsä joitakin askeleita oikeaan suuntaan. Verrattuna aikaisemmin ehdotettuun ISDS-järjestelmään, sillä pyritään parantamaan yhdenmukaisuutta, tehokkuutta, päätösten puolueettomuutta ja laintulkinnan virheettömyyttä ja ennustettavuutta. On myös pyritty parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä käyttämään järjestelmää ja parantamaan kustannusten hallintaa. Vaikka nämä pyrkimykset ovat tervetulleita, ne liitetään valitettavasti järjestelmään, mikä sisimmiltään on kykenemätön takaamaan yhdenvertaista oikeussuojaa7.

Ehdotetuista parannuksista huolimatta ehdotus herättää kysymyksiä yhteensopivuudesta EU:n perussopimusten kanssa. Se ei myöskään pohdi niitä käytännön vaikeuksia, mitkä liittyvät monenvälisen investointituomioistuinjärjestelmän luomiseen ja käyttöönottoon ja jättää ison joukon kysymyksiä käsittelemättä. EDRi kehottaa komissiota pyytämään Euroopan unionin tuomioistuimelta, EU:n korkeimmalta tuomioistuimelta, ennakkolausunnon ehdotustensa yhteensopivuudesta EU:n perussopimusten kanssa. Se varmistaisi oikeusvarmuuden tässä hyvin tärkeässä ja kiistanalaisessa kysymyksessä.

Yksi ongelmista, johon ehdotus ei tartu on se, että se asettaa ulkomaiset ja paikalliset sijoittajat eriarvoiseen asemaan. Se antaa ulkomaisille sijoittajille oikeuden ohittaa kansallisia oikeusjärjestelmiä ja haastaa hallitusten päätöksiä ylikansallisten tuomioiden nojalla, vaikka kansainvälisen oikeuden päätökset johtavat siihen, että lainsäädännön kehittäminen putoaa demokraattisen valvonnan ulkopuolelle.

Ehdotus uhkaa myös EU:n oman politiikan toteuttamista, koska se ei käsittele asianmukaisesti sellaisia olennaisia kysymyksiä kuten esim. sääntelyoikeutta sen enempää käytännöllisellä kuin periaatteellisellakaan tasolla.

Ehdotus on kaiken kaikkiaan haitallinen demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kannalta, ja tästä syystä sitä olisi vastustettava tiukasti.

1Questionnaire on options for a multilateral reform of investment dispute resolution http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233
2EDRi:n vastaus julkiseen kuulemiseen sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun monenvälisestä uudistuksesta (15.03.2017)
https://edri.org/files/consultations/mutlilateralinvestmentcourt_edriresponse_20170315.pdf
3EDRi:n vastaus ISDS:ia koskevaan kyselyyn (13.07.2014)
https://edri.org/wp-content/uploads/2014/07/EDRi_response_ISDS_Consultation.pdf
4EDRi: Consultation on multilateral investment court misses the point (22.02.2017)
https://edri.org/consultation-on-multilateral-investment-court-misses-the-point/
5Inception Impact Assessment: Establishment of a Multilateral Investment Court for investment dispute resolution (01.08.2016)
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_trade_024_court_on_investment_en.pdf
6Multilateral investment court strengthens investments vis-a-vis democracy and fundamental rights (08.03.2017)
https://people.vrijschrift.org/~ante/isds/multilateral-investment-court-2017.pdf
7Multilateral investment court strengthens investments vis-a-vis democracy and fundamental rights (08.03.2017)
https://people.vrijschrift.org/~ante/isds/multilateral-investment-court-2017.pdf